401.331.1244 info@jcsri.org

Kosher Senior Cafe May 2023